Integritetspolicy

(Google-översatt till Svenska)


Denna integritetspolicy reglerar det sätt på vilket skolan samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlats in från användare (var och en, en "elev") på skolan. Denna integritetspolicy gäller för skolan och alla kurser som erbjuds av skolan.


Personlig identifieringsinformation

Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från studenter på en mängd olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när studenter anmäler sig till skolan eller en kurs inom skolan, prenumererar på ett nyhetsbrev och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner, eller resurser vi gör tillgängliga i vår skola. Elever kan besöka skolan anonymt. Vi kommer endast att samla in personlig identifieringsinformation från studenter om de frivilligt lämnar in sådan information till oss. Elever kan vägra att tillhandahålla personlig identifieringsinformation, men det kan hindra dem från att delta i vissa skolrelaterade aktiviteter.


Hur vi använder insamlad information

Skolan kan samla in och använda elevers personliga identifieringsinformation för följande ändamål:


 •  För att förbättra kundservicen
 • Information du tillhandahåller hjälper oss att svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov mer effektivt.
 •  För att anpassa användarupplevelsen
 • Vi kan använda samlad information för att förstå hur våra studenter som grupp använder tjänsterna och resurserna som tillhandahålls i vår skola.
 •  För att skicka regelbundna e-postmeddelanden
 • Vi kan använda studenternas e-postadresser för att skicka information och uppdateringar till eleverna om deras beställning. Studenternas e-postadresser kan också användas för att svara på studentförfrågningar, frågor eller andra förfrågningar.


Dela din personliga information

Vi säljer, byter eller hyr inte ut studentuppgifter till andra.


Tredje parts webbplatser

Studenter kan hitta reklam eller annat innehåll på vår skola som länkar till webbplatser och tjänster för våra partners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi kontrollerar inte innehållet eller länkarna som visas på dessa webbplatser och är inte ansvariga för den praxis som används av webbplatser som är länkade till eller från vår skola. Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt förändras. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sina egna sekretesspolicyer och kundtjänstpolicyer. Att surfa och interagera på någon annan webbplats, inklusive webbplatser som har en länk till vår student, är föremål för den webbplatsens egna villkor och policyer.


Ändringar av denna integritetspolicy

Skolan har rätt att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Vi uppmuntrar studenter att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Du bekräftar och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy och bli medveten om ändringar.


Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att registrera dig på skolan bekräftar du att du accepterar denna integritetspolicy. Om du inte godkänner denna integritetspolicy, vänligen anmäl dig inte till skolan. Din fortsatta registrering i skolan efter att ändringar har publicerats i denna sekretesspolicy kommer att anses som ditt godkännande av dessa ändringar.****************Privacy Policy

This Privacy Policy governs the manner in which the School collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “Student”) of the School. This Privacy Policy applies to the School and all Courses offered by the School.


Personal identification information

We may collect personal identification information from Students in a variety of ways, including, but not limited to, when Students enroll in the School or a Course within the School, subscribe to a newsletter, and in connection with other activities, services, features, or resources we make available in our School. Students may visit the School anonymously. We will collect personal identification information from Students only if they voluntarily submit such information to us. Students can refuse to supply personal identification information but doing so may prevent them from engaging in certain School related activities.

How we use collected information

The School may collect and use Students’ personal identification information for the following purposes:

 • To improve customer service
 • Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
 • To personalize user experience
 • We may use information in the aggregate to understand how our Students as a group use the services and resources provided in our School.
 • To send periodic emails
 • We may use Student email addresses to send Students information and updates pertaining to their order. Student email addresses may also be used to respond to Student inquiries, questions, or other requests.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Student personal identification information to others.

Third party websites

Student may find advertising or other content in our School that link to the websites and services of our partners, suppliers, advertisers, sponsors, licensors and other third parties. We do not control the content or links that appear on these websites and are not responsible for the practices employed by websites linked to or from our School. In addition, these websites or services, including their content and links, may be constantly changing. These websites and services may have their own privacy policies and customer service policies. Browsing and interaction on any other website, including websites which have a link to our Student, is subject to that website's own terms and policies.

Changes to this Privacy Policy

The School has the discretion to update this Privacy Policy at any time. We encourage Students to frequently check this page for any changes. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this Privacy Policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By enrolling in the School, you signify your acceptance of this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, please do not enroll in the School. Your continued enrollment in the School following the posting of changes to this Privacy Policy will be deemed your acceptance of those changes.